Archive for category EU

Forstå BREXIT (for dummies)

Forstå BREXIT :

UK: Vi vil have en enhjørning!
EU: Der findes ikke enhjørninger, men I kan få en pony!
UK: Vi stemmer imod, at få jeres pony!
EU: Vi har allerede diskuteret dette til hudløshed – en pony eller ingen ting!
UK: Vi stemmer imod, at få jeres pony!
EU: Ok, så får I ingenting!
UK: Vi stemmer imod, at få ingenting!
EU: I forstår det bare virkelig ikke!!
UK: Så vil vi have mere tid til at tænke os om!
EU: Tid til at tænke om det skal være en pony eller ingenting?
UK: Vi vil have en enhjørning!

Skriv en kommentar

EU, og sociale ydelser

NEJ, EU ! Der er ikke muligt at sammenligne det sociale velfærdssystem i de enkelte lande, og beslutte at de frit kan flyde mellem medlemslande. Hvis det danske system indbefatter at modtageren af ydelse, f.eks. dagpenge, SKAL stå til rådighed for arbejdsmarkedet, så ER det sådan ! Det kan og skal EU ikke blande sig i.
Det er præcist denne slags overformynderiske beslutninger befolkningerne er ved at brække sig over. Lad de enkelte lande beslutte og vedtage dette. Der er kæmpe forskelle på velfærdssystemerne i de enkelte medlemslande, og det kan naturligvis ikke være meningen at man skal kunne shoppe hist og pist, og efterfølgende hive høje ydelser, til lande hvor man så kan bruge dem – også uden at moms o.a. ryger tilbage til afsenderlandet. Vi HAR høje sociale ydelser i f.eks. Danmark, men der er forpligtelser med disse, og de SKAL altså også overholdes.
EU MÅ forstå dette, ellers må medlemsskabet tages op til overvejelse – briterne har meldt sig ud, bureaukraterne har givetvis ikke læst skriften på væggen – fællesskabet går i opløsning, hvis der ikke ændres kurs – radikalt.

Det er forfærdenligt igen at se alle politikerne stå og sige at det skal EU ikke blande sig i, men samme politikere rette sig ind efterfølgende, uden at slås mod dette.

Skriv en kommentar

Kom nu for helvede ind i kampen EU

Hvis Brexit medfører mindre medlemsindbetalinger, MÅ der vel for pokker også være mindre ting disse midler skal bruges til ? Hvis landbrug og/eller fiskeri har kostet xx mia FØR, må det jo så koste xx MINUS briternes brug af kasserne ?
Alle budgetter kan jo ikke forsætte, ja oplæg er vel ovenikøbet at de sættes OP ?

Brexit ER en realitet, briterne gider ikke lege mere. EU er herefter en mindre institution, og så må EU forholde sig til de nye realiteter. Hvis bureaukraterne bare buldrer videre, som om intet er sket, er briternes farvel ikke det sidste – Danmark kunne meget let stå langt fremme i den kø.

Læs nu skriften på væggen, ellers går EU i opløsning.

Man græmmes: Brexit slår et enormt hul i EU-budgettet, og nu begynder kampen om, hvem der skal betale mere – organisationen er blevet MINDRE, og kræver derfor MINDRE budgetter

Skriv en kommentar

Det går rigtigt godt i, og med, EU…

-Britterne gider ikke være med mere
-Valonerne (og dermed Belgien) kan ikke godkende (samhandels)aftaler
-Danmark kan ikke engang blive enige om en tilvalgsordning (men vi spørger dem bare igen).
-Hver gang er det det enkelte medlemsland, der bliver hængt ud, af de andre medlemslande, som hovedrystende står på kanten, og plejer egne interesser.

Og i morgen, forsætter EU, som i går, alt imens befolkningerne i de enkelte medlemslande tager mere og mere afstand fra den retning EU bevæger sig i.

Skriv en kommentar

Endnu engang et valg om EU

Skal/skal ikke ?
Skal vi smide Danmark’s retforbehold i EU overbords ?
Skal vi, i højere grad, lade det være op til folketinget at vælge den rigtige løsning for landet ?

Folketinget er jo sammensat af befolkningen, og bør vel derfor også afspejle befolkningens holdninger og synspunkter…og dog ?

Den politiker du stemmer på, er vel den person du mener bedst kan varetage dine interesser i folketinget ?
Men sætter du dit kryds under hensyntagen til nationale eller europæiske holdninger ?
Vælger du at sætte dit kryds til folketinget, og dermed sammensætter et folketing til at varetage de nationale opgaver, og henlægger EU-sagerne til netop valg til EU ?
Folketinget er jo sammensat ud fra befolkningens holdninger, men stemmefordelingen er jo meget afvigende, når EU-valg kommer på bane, for der er EU-kritiske partier jo en del større, end deres vælgertilslutning til det danske parlament !
Folketinget er, i mine øjne, også mere EU-tilhængere, end befolkningen er, set over en bred kam. Derfor kan man jo godt argumentere for at det faktisk ikke giver befolkningens ønsker, at lade flere EU-afgørelser bragt til afstemning i folketinget ?
Sidst, men ikke mindst, er folkevalgte politikere, gang på gang, blevet hamret på plads, under hensyntagen til den partipolitiske linie, hvorfor det igen ikke er den enkelte folkevalgte’s synspunkt, der nødvendigvis kommer til ordre, når der trykkes på den røde eller grønne knap på tinge, og igen heller ikke sikkert, at de holdninger, politikeren er blevet valgt ud fra, er dem, der bliver arbejdet for, og stemt efter ?

Er JEG EU-skeptisk – udbestridt ja ! Er jeg EU-tilhænger – ja !
Jeg kan nemt se lyset i et udvidet forpligtende samarbejde, mellem selvstændige nationalstater, men det synes jeg bare ikke er det betonparlamentarikerne arbejder hen imod. De arbejder, i langt højere grad, mod et fælles EU, med EU-skatter og flere beslutningsafgørelser i EU – i mine øjne IMOD langt størstedelen af de europæiske vælgeres ønsker.
Danmarks befolkning på 5.659.715 udgør ud af EU’s samlede befolkning på 508.191.116 ca. 1,11% – tror faktisk det er rigtigt godt at et lille land, højt mod nord, selv bestemmer, og ikke lader f.eks. store sydeuropæiske lande, og deres prioriteringer, overskygger de meget små nationers interesser.
Jamen er det ikke sådan demokratiet fungerer ? Jo, men lige nu, står vi i et situation hvor vi selv bestemmer, og jeg er virkelig i syv sind, om vi skal opgive dette, eller fastholde ?

Skriv en kommentar

Så MÅ EU da lære det…eller ?

Hvor er det dog betryggende og opløftende, at høre at mørkemændene i EU-parlamentet har forstået budskabet fra EU-borgerne i forb.m. netop overståede EP-valg.
I dag kan medierne fortælle, at parlamentet planter deres forslag til formand hos stats- og regeringslederne, så de bare lige skal indstille vedkommende som kommissionsformand. Det er LIGE den slags der skal til for at vende folkestemningen i EU.
Det var så FØRSTE gang, efter valget (vel og mærket ud af ét forsøg), at de med al tydelighed viser, at de tror man bare kan køre videre, som om intet er sket.
Hvis man vælger at forsætte, ud af den gamle vej, uden at erkende at befolkningerne i EU ønsker et andet EU, end det beton-tilhængerne havde forestillet sig, kan man være 100 % sikker på at dette vil medføre at skeptikerne blot bliver styrket fremover. I yderste konsekvens kan dette komme til at koste EU livet. Første udfordring vil komme, når England skal holde deres afstemning om forsat medlemsskab, eller et formaliseret samarbejde med EU skal overtage dette ? Og HVIS dette sker – hvordan man fremadrettet vil forhindre andre lande f.eks. Danmark i at søge samme ordninger ? Altså opnå national selvstændighed, og fastholde fordelene ved et stort marked, hvor varer kan flyde på tværs af grænserne.
Det er jo helt utænkeligt, at England kan få en særaftale, uden at det får meget alvorlige konsekvenser, når andre lande ikke vil kunne opnå disse aftaler…..

Skriv en kommentar

Handicapkonventionen F32-debat i folketing 7 Juni 2012

7 Juni 2012 – Folketinget – F32 er under debat. Udviklingshæmmede, og adgang til sundhedssystemet er under debat. Et stort set enigt folketing, regering, som opposition, står og klapper hinanden på skuldrene !

Handicapkonventionen

Artikel 25
Sundhed
Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til at nyde den HØJEST opnåelige sundhedstilstand uden diskrimi­nation på grund af handicap. Deltagerstaterne skal træffe alle passende foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap har adgang til sundhedsydelser, som tager hensyn til køn, herunder sundhedsrelateret rehabilitering.

Deltagerstaterne skal i særdeleshed:
a) give personer med handicap det SAMME udbud af sundhedsydelser og -ordninger af samme kvalitet og standard gratis eller til en overkommelig pris, som gives til andre, herunder inden for seksuel og forplantningsmæssig sundhed samt gene­relle folkesundhedstilbud.

Danmark har tiltrådt denne konvention. Artikel 25 og underpunkt a) er, efter MIN opfattelse, i DIREKTE stid med hinanden, og de faktiske realiteter.
FORDI…
HØJEST opnåelige sundhedstilstand og SAMME udbud af sundhedsydelser og -ordninger ganske enkelt ikke harmonerer med kommunernes forvaltning indenfor området – her er det UDELUKKENDE økonomi, der ligger til grundlag for afgørelser.
HØJEST opnåelige sundhedstilstand og billigst mulige løsning KAN ikke hænge sammen ! Kvalitet koster, så derfor er det skønlitterært verbalgylle og regulært at stikke borgerne i Danmark blår i øjnene ved at påstå at de får den HØJEST opnåelige sundhedstilstand – FOR DET ER EN LODRET FORKERT INFORMATION.

Danskerne har ikke RET til en vis standard af behandling, da reglerne på området er så flexible at selv de mest erfarne advokater må give fortabt, og erkende at man, som borger i Danmark, hvis man skal trække på det højt profilerede velfærdssystem f.eks. i forbindelse med rehabilitering, helt er overladt til en kommunes forvaltning og vurdering – som udmønter sig i afgørelser, helt uden afsæt i de lægefaglige vurderinger.

Skriv en kommentar

Ansøgerlande til Olympiske lege

Tyrkiet har meldt sig ind i en række af lande, der ønsker at være vært for OL i 2020.
Det er i og for sig forståeligt nok, hvad der danner grundlag for Tyrkiets ansøgning – den helt store forundring er de andre ansøgerlande.
For hvorfor vil Japan, Italien og Spanien gerne afholde dette ?
Japan har vel rigeligt at lave med at genopbygge landet efter jordskælv og Tsunami, og et OL kan alt andet lige, aldrig andet, end af fjerne ressourcer fra landets infrastruktur og befolkning.
Spanien og Italien har jo en økonomi, der nærmest alene burde diskvalificere dem. Begge lande er i overhængende fare for at skulle have hjælpepakker fra EU, så hvor midler til at afholde denne slags arrangementer skulle komme fra, er mig totalt uforståeligt

Skriv en kommentar

Økonomiske problemer i euroland.

Grækenland brød økonomisk sammen, som første land, og måtte bede om hjælp i de andre medlemslande.
Irland står nu for tur, og Portugal, Spanien og Italien står og småtripper lidt uroligt i periferien, og lur mig om der ikke står nogle lande i den østlige del af Europa, som udvikler tilsvarende vanskeligheder.

Man kan så undre sig over hvorfor, og hvordan disse lande kommer så langt ud – for det kan jo ikke ske for f.eks. lille Danmark – eller kan det ?
Ligger problemerne gemt i at de nationale politikere laver et skønlitterært maleri overfor landets befolkning (måske for de andre politikere, eller for den sags skyld – overfor sig selv), og at ting skal helt ud på overdrevets rand, før der reageres ?
Kan det tænkes at det igen er spekulationer omkring evt. genvalg til de nationale parlamenter, der igen ligger og lurer. Et nødvendigt indgreb er jo aldrig populært, og er sjældent glemt på 4 år.

Efterfølgende kan man så filosofere lidt over at de lande, der økonomisk bryder sammen, på en eller anden måde, tvinges til at have et mere realistisk syn på virkeligheden, den offentlige sektor, og velfærdssystemets omfang. For hver gang et land må i EU-banken, skal de jo efterfølgende igang med disse områder, og de uundgåelige nedskæringer.
Det store spørgsmål er jo så om disse nedskæringer på den lange bane viser sig at stille disse lande bedre, da man har et bæredygtigt niveau, frem for lande som f.eks. Danmark, som jvf. oplysningerne P.T. finansieres med 9 mill ikke eksisterende kr. – i timen ?

Sidst, men ikke mindst, de økonomiske midler, der tilføres de lande, der havner i økonomisk uføre, skal jo komme et sted fra – og hvor mange lande kan egentligt reddes af denne vej, og hvad hvis det fejler ? Hvad hvis Grækenland ikke kan (eller vil) finde ud af en holdbar vej ud ?

Jeg frygter de manglende langsigtede politiske reformer grundlæggende skyldes politikeres angst for vælgerne, som så udmønter sig i kortsigtede løsninger, og at de problemer vi allerede nu ser i nogle medlemslande langt fra bliver de sidste, men at de også fremover vil genopstå.

Skriv en kommentar